{% import 'function' as fc %} {% set v=include('readme')|split(' ') %} {% set uri=get_uri_segments() %} {% use '_blocks' %} {% set total = get_data_count('index') %} {% set total = total-1 %} {% set max = total//100 %} {% set p=uri[1]|default(1) %} {% if p=='index' %} {% set p=uri[2]|default(1) %} {% endif %} {{ block( 'header' ) }} {% set stop=total-p*v[5] %} {% set start=stop+v[5] %} {% if start > total %} {% set start=total %} {% endif %} {% if stop < 0 %} {% set stop=0 %} {% endif %} {% set total_bv %} {{ get_data_count('index') }} {% endset %}
Mới cập nhật
Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng

đánh giá
Tải về

Bigkool - Dân chơi thứ thiệt
Bigkool - Dân chơi thứ thiệt

đánh giá
Tải về

Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound

đánh giá
Tải về

Ninja School 148
Ninja School 148

đánh giá
Tải về

 
iOnline 402 – Game Bài Đậm Chất Dân Gian
iOnline 402 – Game Bài Đậm Chất Dân Gian

đánh giá
Tải về

Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong
Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong

đánh giá
Tải về

Khí Phách Anh Hùng 176 - Đỉnh cao gMO Việt
Khí Phách Anh Hùng 176 - Đỉnh cao gMO Việt

đánh giá
Tải về

Joka - Đánh bài cùng người đẹp
Joka - Đánh bài cùng người đẹp

đánh giá
Tải về

Mới cập nhật ({{total_bv}})
{% for i in start..stop %} {% set data = get_data('index','100',i//100) %} {% set bkit=data[i-i//100*100].data|json_decode%} {% set d="now"|date("d", "Asia/Ho_Chi_Minh") %} {% set y="now"|date("y", "Asia/Ho_Chi_Minh") %} {% set m="now"|date("m", "Asia/Ho_Chi_Minh") %} {% set da %} {{y~m~d}} {% endset %} {% set date=bkit.time+25200%} {% set date %}{{date|date('d/m/Y')}}{% endset %} {% set day=date|slice(0,2) %} {% set month=date|slice(3,2) %} {% set year=date|slice(8,2) %} {% set now %} {{year~month~day}} {% endset %} {% if year == y and month == m %} {% set since %} {{ (d-day) }} {% endset %} {% else %} {% set since='8' %} {% endif %} {% if since <= '3' %} {% set img='new_3.gif' %} {% set time %} Đăng cách đây {{since}} ngày {% endset %} {% else %} {% set img='icon_hot_1.gif' %} {% set time %} Đăng ngày {{date}} {% endset %} {% endif %} {% set data = get_data('index','100',i//100) %} {% set bkit=data[i-i//100*100].data|json_decode%} {% set startlove=get_data(bkit.id)[0].data|json_decode %} {% set cat=get_data('cat-'~bkit.cat)[0].data|json_decode %}{% endfor %} {% set pagemax=total//v[5] %} {% if total/v[5]-pagemax>0 %} {% set pagemax=pagemax+1 %} {% endif %} {{fc.paging('index',p,pagemax)}}
{% include 'menu' %}
Từ khóa

Tải Game, Ứng dụng, Blog truyện, Mã giảm giá, Chủ Đề MIUI, Học Nấu Ăn Đơn Giản, Mật Ngữ 12 Chòm Sao, Thủ Thuật cho ANDROID, Làm Văn Mẫu, Share Code

{{ block( 'footer' ) }}

XtGem Forum catalog